Przepisy i dokumenty

Statut Gimnazjum nr 39 w Krakowie

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Gimnazjum nr 39

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

Procedura wydawania duplikatów: legitymacji szkolnej, karty rowerowej, karty motorowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Gimnazjum nr 39 w Krakowie

Dokumenty Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa):

Regulamin Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w ZSP 5.
Formularz zgłoszeniowy do SPInKa ZSP5 zał. nr 1
Lista uczestników zajęć zał. nr 2
Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. 3
Oświadczenie uczestnika projektu zał. 4
Zakres danych osobowych zał. 5
Zakres danych osobowych przetwarzanych w systemie CSTSL 2014 zał. 6
Klauzula informacyjna RODO