Konferencja szkoleniowa

Konferencja szkoleniowa Comenius. Projekt Q-tasks
Kraków 11-15.05.2011

Cele
1. Dzielenie się doświadczeniem i stworzenie planu do projektu Biologia 3.
2. The image of the other wymiana listów mailowych pomiędzy uczniami szkół partnerskich.
3. Prezentacja planu końcowego wymiany maili pomiędzy Norwegią i Hiszpanią.
4. Szkolne strony internetowe promujące Comenius.
5. Dzielenie się doświadczeniem: przykłady dobrej praktyki w szkołach partnerskich.
6. Przedstawienie polskiego systemu oświaty.
7. Raport ewaluacyjny i prace przygotowawcze przy Raporcie końcowym.

Rezultaty

Wszystkie cele zostały zrealizowane. Bardzo wysoko zostały ocenione prezentacje przedstawiające :

The true history of Nowa Huta (odpowiedzialny: mgr K. Kwas)
Flora i fauna najbliższych okolic Krakowa (odpowiedzialna: mgr R. Świętek)
Different ways of organizing names of plants and animals (odpowiedzialna:
dr W. Kaczmarczyk)

Uczniowie klasy II a zaprezentowali, w języku angielskim, autorskie projekty poświęcone postaci patrona szkoły Józefa Dielta.
Polski system oświaty przedstawiła mgr Aleksandra Kruk.
Specyfikę pracy pedagogicznej z młodzieżą gimnazjalną przybliżyła w prezentacji Teaching teenagers mgr Jolanta Pytel.
Za organizację dnia kulturalnego – czyli zaprezentowanie Krakowa i jego dziedzictwa kulturowego odpowiedzialny był mgr M. Gotfryd. Zagraniczni goście mieli możliwość zwiedzenia Starego Miasta, a także Wawelu oraz Kazimierza.

Przedstawiciele szkół partnerskich dziękowali za gościnność oraz życzliwe przyjęcie w naszej szkole. Wszyscy podkreślali wysoką jakość przeprowadzonych warsztatów oraz przygotowanych prezentacji.
Hasło Uczymy się przez całe życie zostało wprowadzone w czyn.

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć ze spotkania.

Comenius training conference. The project Q tasks
Krakow 11-15.05.2011

Objectives
1. Sharing experiences and create a plan to Biology 3rd draft
2. The image of the other exchange of letters between partner schools mailing students.
3. Presentation of final plan for the exchange of mails between Norway and Spain.
4. School websites promoting Comenius.
5. Sharing experiences: examples of good practice in partner schools.
6. Presentation of the Polish educational system.
7. The evaluation report and the preparatory work for the Final Report.

Results

All objectives were achieved. There were very highly rated presentations of:

The true history of Nowa Huta (responsible: M. K. Kwas)
Flora and fauna of the surrounding area of Krakow
(responsible: R. Świętek MA)
Different Ways of Organizing names of plants and animals (responsible: Dr. W. Kaczmarczyk)

Students of the II grade class presented in English, original designs projects connected to Joseph Dietl, the patron of the school.
The Polish educational system was presented by mgr Aleksandra Kruk. The specificity of the educational work with young people in secondary school familiarized the presentation „Teaching teenagers” by Jolanta Pytel.
Responsible for simultaneous translation from Polish into English : Klaudia Wrzecionek M. and Aleksandra Kruk M.
For the organization of cultural life – that is to present Krakow and its cultural heritage, Mariusz Gotfryd M. was responsible.
Foreign visitors have the opportunity to visit the Old Town and
Wawel Castle and Kazimierz – an old Jewish District.

Representatives of the partner schools thanked for hospitality and warm welcome at our school. All the guests stressed the high quality of the workshops and prepared presentations.
The slogan We learn for life was set into action.